Relacje inwestorskie

Witamy w dziale dedykowanym inwestorom. Znajdują się tu najważniejsze informacje o działalności Spółki, w tym raporty bieżące i okresowe oraz prezentacja Spółki.

Letus Capital SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu, na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań ciągłych.

Nazwa skrócona: LETUS
Ticker: LET
Rynek: NewConnect
Indeks: NCIndex
Sektor: usługi finansowe
ISIN: PLGDVIS00018
Liczba zarejestrowanych akcji, nominał 1,00 zł: 1 778 000
Liczba akcji w obrocie, nominał 0,1 zł (akcje przed scaleniem 10 na 1): 8 890 000

Informacje o notowanych akcjach

LETUS CAPITAL SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w systemie notowań ciągłych. Strona spółki na NewConnect oraz GPWInfoStrefa.

Nazwa skrócona LETUS
Ticker LET
Rynek NewConnect, rynek kierowany zleceniami
Indeks NCIndex
Sektor usługi finansowe
ISIN PLGDVIS00018
Liczba akcji w obrocie 8 890 000
Akcje w trakcie procedury wprowadzenia 3 400 050
Akcje niezdematerializowane 5 489 950

Letus Capital S.A.

Numer KRS: 0000310902
REGON: 003442419
NIP: 6340135127

ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 85, lok. 21
WARSZAWA, kod 02-001
kraj POLSKA

Wysokość kapitału zakładowego

1 778 000,00 zł

Zarząd

Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

 1. Nazwisko: MOSZKIEWICZ
  Imiona: KRZYSZTOF
 2. Nazwisko: WYTRAZEK
  Imiona: ADAM
 3. Nazwisko: GRAUL
  Imiona: CEZARY JÓZEF
 4. Nazwisko: BABACHANIAN
  Imiona: ARSEN
 5. Nazwisko: KOPKA
  Imiona: ŁUKASZ

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Generator OZE S.A. 5 489 957 30,877% 5 489 957 30,877%
Delmont Capital LCC* 833 002 4,69% 833 002 4,69%
Pozostali 11 261 391 63,34% 11 261 391 63,34%
Razem 17 780 000 100,00% 17 780 000 100,00%

Raporty bieżące EBI

Raporty bieżące ESPI

Harmonogram publikacji raportów okresowych

 • Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku,
 • Raport za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku,
 • Raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku,
 • Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku,
 • Raport za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku

Dokument informacyjny

Dokumenty korporacyjne

Strategia rozwoju

Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A. uznał, że Emitent powinien rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją. Podstawowym obszarem działalności będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. W ostaniem okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu, zarówno w krótkoterminowym jaki i długoterminowym komercyjnym, co pozwoli osiągać w przyszłości stabilne, stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen nieruchomości, które Emitent, bądź podmioty od niego zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej wartości Spółki. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności usługowej – wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich. Drugim filarem, który zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez zawarcie umowy spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o.. Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność a z usług których będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Emitenta i podmiotów z grupy kapitałowej. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez rozpoczęcie negocjacji z właścicielami Telma Agency Communications Sp. z o.o. w celu przejęcia pakietu kontrolnego lub zakupu całej spółki.

Założeniem Zarządu jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w  formie spółek celowych (tworzonych bądź nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej Emitenta ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego przychodu i zysku Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Zarząd ze względu na posiadaną przez Emitenta wiedzę i kontakty w zakresie energii odnawialnej nie wyklucza kontynuowania prowadzenia działalności w tej dziedzinie, co wpisuje się w zakres nowych technologii.

Zarząd planuje finansowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji a w kolejnych etapach w oparciu emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie realizacji nowej strategii będzie wnioskował na najbliższym Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do porządku obrad  propozycję zmiany Statutu Emitenta, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.

Zarząd

Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Nazwisko: MOSZKIEWICZ
Imiona: KRZYSZTOF

 •  2010 – obecnie – Doradztwo Krzysztof Moszkiewicz –  właściciel
 •  2012 – 2015 – PV Maker Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 •  2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 •  2014 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prokurent
 •  2014 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – znaczący udziałowiec

Wykształcenie – wyższe techniczne (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2009)

Nazwisko: WYTRAZEK
Imiona: ADAM

 • 1995 – obecnie INBUD sp. z o.o. – Prezes Zarządu, współwłaściciel

Wykształcenie – wyższe techniczne (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 1978 r.)

Nazwisko: GRAUL
Imiona: CEZARY JÓZEF

Cezary Graul

 • 2011 – obecnie – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Asystent
 • 2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2013 – obecnie – CeGra, Właściciel

Wykształcenie – wyższe techniczne
( Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2008 )
( Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008 )
( Dronten University of Applied Sciences, Holandia, 2009 )
( Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2011 )

Nazwisko: BABACHANIAN
Imiona: ARSEN

 • 2007 – obecnie – Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. – kierownik budowy, kierownik robót

Wykształcenie – wyższe techniczne (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2010)

Uprawnienie budowlane do prowadzenie robót budowlanych w specjalności mostowej

Nazwisko: KOPKA
Imiona: ŁUKASZ

 • 2012 – 2015 – DeltaTech  Controls – Inżynier R&D
 • 2012 – obecnie – PBM “Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o.  – Członek Rady Nadzorczej
 • 2016 – 2017 – Sensata Technologies – Inżynier R&D
 • 2017 – obecnie – PBM “Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o. – Kierownik Produkcji

Wykształcenie – wyższe techniczne (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2007)

Animator rynku

NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751
e-mail: company@nwai.pl

Autoryzowany doradca

Emitent zgodnie z Regulaminem ASO nie posiada Autoryzowanego Doradcy