Relacje inwestorskie

Witamy w dziale dedykowanym inwestorom. Znajdują się tu najważniejsze informacje o działalności Spółki, w tym raporty bieżące i okresowe oraz prezentacja Spółki.

Letus Capital SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu, na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań ciągłych.

Nazwa skrócona: LETUS
Ticker: LET
Rynek: NewConnect
Indeks: NCIndex
Sektor: usługi finansowe
ISIN: PLGDVIS00018
Liczba zarejestrowanych akcji, nominał 1,00 zł: 1 778 000
Liczba akcji w obrocie giełdowym: 1 229 005

Informacje o notowanych akcjach

LETUS CAPITAL SA jest spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w systemie notowań ciągłych. Strona spółki na NewConnect oraz GPWInfoStrefa.

Nazwa skrócona LETUS
Ticker LET
Rynek NewConnect, rynek kierowany zleceniami
Indeks NCIndex
ISIN PLGDVIS00018
Liczba akcji w obrocie 1 229 005
Akcje niezdematerializowane 548 995

Letus Capital S.A.

Numer KRS: 0000310902
REGON: 003442419
NIP: 6340135127

ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 85, lok. 21
WARSZAWA, kod 02-001
kraj POLSKA

Wysokość kapitału zakładowego

1 778 000,00 zł

Zarząd

Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

 1. Nazwisko: MOSZKIEWICZ
  Imiona: KRZYSZTOF
 2. Nazwisko: WYTRAZEK
  Imiona: ADAM
 3. Nazwisko: GRAUL
  Imiona: CEZARY JÓZEF
 4. Nazwisko: BABACHANIAN
  Imiona: ARSEN
 5. Nazwisko: KOPKA
  Imiona: ŁUKASZ

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Generator OZE S.A. 548 966 30,88% 548 996 30,88%
Delmont Capital LCC* 83 301 4,69% 83 301 4,69%
Pozostali 1 145 703 64,44% 1 145 703 64,44%
Razem 1 778 000,00 100,00% 1 778 000,00 100,00%

Raporty bieżące EBI

Raporty bieżące ESPI

Harmonogram publikacji raportów okresowych

 • Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku,
 • Raport za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku,
 • Raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku,
 • Raport za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku,
 • Raport za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku

Dokument informacyjny

Dokumenty korporacyjne

Strategia rozwoju

Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A. uznał, że Emitent powinien rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją. Podstawowym obszarem działalności będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. W ostaniem okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu, zarówno w krótkoterminowym jaki i długoterminowym komercyjnym, co pozwoli osiągać w przyszłości stabilne, stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen nieruchomości, które Emitent, bądź podmioty od niego zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej wartości Spółki. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności usługowej – wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich. Drugim filarem, który zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez zawarcie umowy spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o.. Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność a z usług których będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Emitenta i podmiotów z grupy kapitałowej. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez rozpoczęcie negocjacji z właścicielami Telma Agency Communications Sp. z o.o. w celu przejęcia pakietu kontrolnego lub zakupu całej spółki.

Założeniem Zarządu jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w  formie spółek celowych (tworzonych bądź nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej Emitenta ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego przychodu i zysku Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Zarząd ze względu na posiadaną przez Emitenta wiedzę i kontakty w zakresie energii odnawialnej nie wyklucza kontynuowania prowadzenia działalności w tej dziedzinie, co wpisuje się w zakres nowych technologii.

Zarząd planuje finansowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji a w kolejnych etapach w oparciu emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie realizacji nowej strategii będzie wnioskował na najbliższym Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do porządku obrad  propozycję zmiany Statutu Emitenta, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.

Zarząd

Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Nazwisko: MOSZKIEWICZ
Imiona: KRZYSZTOF

 •  2010 – obecnie – Doradztwo Krzysztof Moszkiewicz –  właściciel
 •  2012 – 2015 – PV Maker Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 •  2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 •  2014 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – Prokurent
 •  2014 – obecnie – Kancelaria Doradczo-Inwestycyjna Sp. z o.o. – znaczący udziałowiec

Wykształcenie – wyższe techniczne (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2009)

Nazwisko: WYTRAZEK
Imiona: ADAM

 • 1995 – obecnie INBUD sp. z o.o. – Prezes Zarządu, współwłaściciel

Wykształcenie – wyższe techniczne (Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 1978 r.)

Nazwisko: GRAUL
Imiona: CEZARY JÓZEF

Cezary Graul

 • 2011 – obecnie – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Asystent
 • 2013 – 2014 – Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
 • 2013 – obecnie – CeGra, Właściciel

Wykształcenie – wyższe techniczne
( Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2008 )
( Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008 )
( Dronten University of Applied Sciences, Holandia, 2009 )
( Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2011 )

Nazwisko: BABACHANIAN
Imiona: ARSEN

 • 2007 – obecnie – Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. – kierownik budowy, kierownik robót

Wykształcenie – wyższe techniczne (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2010)

Uprawnienie budowlane do prowadzenie robót budowlanych w specjalności mostowej

Nazwisko: KOPKA
Imiona: ŁUKASZ

 • 2012 – 2015 – DeltaTech  Controls – Inżynier R&D
 • 2012 – obecnie – PBM “Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o.  – Członek Rady Nadzorczej
 • 2016 – 2017 – Sensata Technologies – Inżynier R&D
 • 2017 – obecnie – PBM “Stabud – Przemysłówka” Sp. z o.o. – Kierownik Produkcji

Wykształcenie – wyższe techniczne (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2007)

Animator rynku

NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751
e-mail: company@nwai.pl

Autoryzowany doradca

Emitent zgodnie z Regulaminem ASO nie posiada Autoryzowanego Doradcy

Prawa Poboru 2017

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka, ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 65.786.000 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Letus Capital S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ MEMORANDUM INFORMACYJNE