Strategia

Na podstawie przeprowadzonej analizy perspektyw dla różnych kierunków rozwoju spółki Zarząd LETUS CAPITAL S.A. uznał, że Emitent powinien rozwijać działalność w kierunku projektów ze znaczną ich dywersyfikacją. Podstawowym obszarem działalności będzie rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. W ostaniem okresie zauważalny jest systematyczny wzrost cen najmu, zarówno w krótkoterminowym jaki i długoterminowym komercyjnym, co pozwoli osiągać w przyszłości stabilne, stale rosnące przychody. Ponadto rynek ten charakteryzuje się niewielkim ryzykiem związanym ze spadkiem cen nieruchomości, które Emitent, bądź podmioty od niego zależne będą posiadały, co pozwala na budowanie stabilnej wartości Spółki. Zarząd zamierza w tym zakresie nabywać nieruchomości w celu prowadzenia w nich działalności usługowej – wynajem, a także nabywać nieruchomości w celu działań deweloperskich. Drugim filarem, który zapewnia odpowiednią dywersyfikacje jest inwestowanie w nowe technologie. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez zawarcie umowy spółki Miejski Pojazd Elektryczny Sp. z o.o.. Trzecim filarem, który ma zapewnić stałe przychody i ograniczenie kosztów jest inwestowanie w spółki usługowe charakteryzujące się brakiem konieczności ponoszenia znacznych nakładów na ich działalność a z usług których będą korzystać również podmioty z grupy kapitałowej co zapewni efekt synergii i ograniczania kosztów dla Emitenta i podmiotów z grupy kapitałowej. Rozpoczęcie tej części działalności zostało zainicjowane poprzez rozpoczęcie negocjacji z właścicielami Telma Agency Communications Sp. z o.o. w celu przejęcia pakietu kontrolnego lub zakupu całej spółki.

Założeniem Zarządu jest prowadzenie działalności samodzielnie jak i w  formie spółek celowych (tworzonych bądź nabywania pakietów kontrolnych posiadających atrakcyjne nieruchomości), co znacząco ułatwia procedurę zakupu, a także nie wymaga wprowadzania zmian we własności danej nieruchomości. Polityka nowej strategii będzie polegać również na zakupie pakietów udziałów większościowych w istniejących przedsiębiorstwach, które będą działać w perspektywicznych branżach mogących zapewnić stały wzrost przychodów i zysków grupy kapitałowej tworzonej przez Emitenta. W sytuacji podjęcia decyzji przez Spółkę o rozpoczęciu działalności w nowych branżach, Zarząd nie wyklucza zakupów mniejszej ilości udziałów, lecz wyłącznie z możliwością zwiększenia zaangażowania, po weryfikacji, że dana działalność będzie mogła osiągnąć założony próg rentowności przychodów. Całość Grupy Kapitałowej Emitenta ma prezentować wspólną wartość, gdzie podmiotem nadrzędnym jest LETUS CAPITAL S.A., a spółki zależne stanowią zdywersyfikowane stałe źródła przychodów i zysku. Celem nowej strategii Zarządu jest osiąganie stałego przychodu i zysku Emitenta oraz Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Zarząd ze względu na posiadaną przez Emitenta wiedzę i kontakty w zakresie energii odnawialnej nie wyklucza kontynuowania prowadzenia działalności w tej dziedzinie, co wpisuje się w zakres nowych technologii.

Zarząd planuje finansowanie nowej strategii rozwoju w pierwszej kolejności oprzeć poprzez przeprowadzenie emisji akcji a w kolejnych etapach w oparciu emisję obligacji, kredyty bankowe i firmy leasingowe. W pierwszej kolejności Zarząd planuje dokonać uporządkowania posiadanych aktywów pod kątem opracowanej strategii prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta i podmioty z Grupy Kapitałowej tak aby dokonać sprzedaży majątku, który nie pokrywa się z opracowaną strategią rozwoju. Równocześnie Zarząd w celu pozyskania środków na rozpoczęcie realizacji nowej strategii będzie wnioskował na najbliższym Walnym Zgromadzeniu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i wniesie również do porządku obrad  propozycję zmiany Statutu Emitenta, tak aby dostosować go do założeń nowej strategii rozwoju.

Działalność

W opracowaniu…

Dane rejestrowe

Numer KRS: 0000310902
REGON: 003442419
NIP: 6340135127

ul. ALEJE JEROZOLIMSKIE, nr 85, lok. 21
WARSZAWA, kod 02-001
kraj POLSKA

Wysokość kapitału zakładowego

1 778 000,00 zł

Zarząd

Dariusz Przewłocki – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

 1. Nazwisko: MOSZKIEWICZ
  Imiona: KRZYSZTOF
 2. Nazwisko: WYTRAZEK
  Imiona: ADAM
 3. Nazwisko: GRAUL
  Imiona: CEZARY JÓZEF
 4. Nazwisko: BABACHANIAN
  Imiona: ARSEN
 5. Nazwisko: KOPKA
  Imiona: ŁUKASZ